Bezpieczeństwo wody pitnej – Wymagania i wyzwania NOWEJ Dyrektywy UE

Celem nowej dyrektywy nr 2020/2184 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest poprawa bezpieczeństwa wody pitnej, a Państwa członkowskie mają dwa lata na podjęcie działań niezbędnych do wdrożenia tych zaleceń.
Będzie się to wiązało z wprowadzeniem nowych rozwiązań analitycznych, a co za tym idzie doposażenia laboratoriów w dodatkowy sprzęt.


Posiadamy w ofercie sprzęt laboratoryjny do przygotowywania prób wody przed oznaczaniem zawartości pestycydów, związków per- i polifluorowanych PFAS w tym m.in. PFOS i PFOA oraz związków zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.
Oferujemy również aparaturę niezbędną do oznaczania kwasów halogenooctowych (HAA).

Oznaczenia wyżej wymienionych zanieczyszczeń należy dokonywać z wykorzystaniem systemów opartych na wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS lub IC-MS/MS.