Celem wydanej w dniu 23.12.2020 r. nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest poprawa bezpieczeństwa wody pitnej  i zwiększenie zaufania konsumentów do kranówki, która jest wielokrotnie tańsza niż woda butelkowana, ponadto nie przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska.

Jedną z istotnych zmian, zwłaszcza dla Polski (w innych krajach działania te podejmowane są od lat), jest wprowadzenie obowiązku zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę do picia, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Najistotniejsze wyzwania związane z nową dyrektywą to m.in. :

 • Wdrażanie planów badań laboratoryjnych i kontroli jakości wody.
 • Konieczność reorganizacji systemu kontroli jakości wody. W dłuższej perspektywie – obowiązek monitoringu i redukcji wycieków.
 • Ocena ryzyka i wdrożenie zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu zaopatrzenia.
 • Dostosowanie przepisów do nowych wyzwań poprzez aktualizację listy parametrów jakościowych oraz tzw. listy obserwacyjnej.
 • Wdrożenie podejścia WHO do planów bezpieczeństwa wody.
 • Zwiększenie przejrzystości usług wodnych.

Państwa członkowskie mają dwa lata na podjęcie działań niezbędnych do wdrożenia zaleceń dyrektywy.
Spełnienie wymagań nowej dyrektywy w sektorze gospodarki wodno-ściekowej będzie się wiązało z wdrożeniem nowych rozwiązań analitycznych, a co za tym idzie doposażenia laboratoriów w dodatkowy sprzęt. 

W ofercie posiadamy urządzenia do przygotowywania prób wody przed oznaczaniem zawartości pestycydów, związków per- i polifluorowanych PFAS w tym m.in. PFOS i PFOA oraz związków zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Oferujemy również aparaturę niezbędną do oznaczania kwasów halogenooctowych (HAA).

Oznaczenia wyżej wymienionych zanieczyszczeń należy dokonywać z wykorzystaniem systemów opartych na wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS lub IC-MS/MS.

OZNACZANIE KWASÓW HALOGENOOCTOWYCH (HHA)

Wśród wytycznych zawartych w dyrektywie pojawia się także wymóg oznaczania sumy pięciu reprezentatywnych kwasów halogenooctowych (HAA) . Mowa jest o następujących kwasach:

 • kwas monochlorooctowy (MCAA)
 • kwas dichlorooctowy (DCAA)
 • kwas trichlorooctowy (TCAA)
 • kwas monobromooctowy (MBAA)
 • kwas dibromooctowy (DBAA)

Posiadamy urządzenia niezbędne do oznaczania nie tylko wymienionych powyżej reprezentatywnych kwasów halogenooctowych (HAA), ale również pozostałych kwasów z tej grupy oraz bromianów i dalaponu w trakcie pojedynczej analizy.

Warto wspomnieć, że metoda pozwala na wykonywanie oznaczeń kwasów HAA oraz pozostałych wymienionych powyżej analitów przy bezpośrednim nastrzyku próbek zawierających pospolite aniony nieorganiczne o stężeniach równych setkom mg/l.
Przywołane przez dyrektywę stężenie kwasów HAA powoduje, że preferowaną techniką jest chromatografia jonowa sprzężona ze spektrometrią masową (IC-MS/MS).

Thermo Dionex ICS 6000 Gradientowy system chromatografii jonowej HPIC 

Wyposażony w kolumny IonPac AS24 lub IonPac AS31 pracujące z eluentem wodorotlenkowym w warunkach obniżonej temperatury z łatwością może sprostać wymaganiom dyrektywy w zakresie oznaczania kwasów HAA. Dodatkowo jest to obecnie jedyny system spełniający wymagania stawiane analizie kwasów halogenooctowych przez amerykańską metodę EPA 557.

AN 630: Oznaczanie kwasów halogenooctowych, dalponu i bromianów w wodzie pitnej przy użyciu IC-MS/MS

PRZYGOTOWANIE PRÓB WODY PRZED ANALIZĄ ILOŚCIOWĄ I JAKOŚCIOWĄ Z WYKORZYSTANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DO EKSTRAKCJI SPE 

System ASPEC 271 LV

W pełni automatyczny, jednoigłowy system do ekstrakcji SPE idealny do ekstrakcji pestycydów, hormonów, PFAS z dużych objętościowo próbek wody mogący przeprowadzić po kilka zautomatyzowanych, nienadzorowanych metod ekstrakcji z 9 prób w jednej serii.

System ASPEC 274 LV

Jest to czteroigłowa wersja ekstraktora SPE dedykowanego do ekstrakcji związków perfluorowanych z dużych objętościowo prób wody. Zastosowanie czterech równoległych linii umożliwia przeprowadzenie nienadzorowanej ekstrakcji z 36 prób wody w seriach po 4 próby jednocześnie.

W połączeniu z wkładami ASPEC SPE generuje powtarzalne i wydajne czyszczenie próbek do testów środowiskowych i laboratoriów badawczych

Aplikacja do oznaczania związków perfluorowanych

Ekstrakcja 10 związków perfluorowanych (PFC) przy użyciu dedykowanego systemu do automatycznego SPE – ASPEC® 274 LV oraz specyficznych kolumienek AttractSPE™ WAX-PFC przed analizą LC-MS/MS.

Aplikacja do oznaczania ilości hormonów

W nowej dyrektywie WHO wspomina o związkach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego proponując trzy związki reprezentatywne:

 • beta-estradiol
 • nonylfenol
 • bisfenol A
  Hormony i ich metabolity wyekstrahowano z wód powierzchniowych przy użyciu zautomatyzowanego systemu Gilson GX-271 ASPEC®. Poziomy hormonów i ich metabolitów określono za pomocą tandemowej spektrometrii masowej LC-MS/MS.

Aplikacja do oznaczania pestycydów

Aplikacja porównawcza dwóch metod ekstrakcji SPE pestycydów z prób wody przed analizą LC-MS/MS zgodnie z wytycznymi WHO.
Bezpieczeństwo wody pitnej ma pierwszorzędne znaczenie w ograniczaniu szkodliwego wpływu pozostałości, takich jak pestycydy, herbicydy, fungicydy i farmaceutyki zarówno na populacje ludzi, jak i zwierząt.

Ekstraktor Autotrace 280

Półautomatyczny ekstraktor SPE dedykowany do ekstrakcji PFAS z dużych objętościowo prób wody pitnej przed analizą LC-MS/MS.

Aplikacja dla związków PFAS uwzględniająca przygotowanie prób wody metodą SPE i analizę metodą LC-MS/MS