Rosnące oczekiwania w zakresie badań związanych ze składem i jakością różnego rodzaju wód, od ultraczystych stosowanych przy produkcji półprzewodników, aż po kopalniane solanki stały u źródeł opracowania komercyjnie dostępnego chromatografu jonowego w latach 70.
Obecnie, w dalszym ciągu badanie składu chemicznego wód pitnych, gruntowych, opadowych oraz różnego rodzaju ścieków i ekstraktów wodnych wciąż jest jednym z podstawowych zastosowań chromatografii jonowej.

Oznaczanie parametrów wody i badania gleby

Modułowy system chromatografii jonowej HPIC Thermo Dionex ICS 6000 jest w stanie zabezpieczyć nawet najbardziej zaawansowane aplikacje, jak dwuwymiarowa chromatografia jonowa stosowana do śladowej analizy bromianów, nadchloranów i kwasów halogenooctowych.
Dzięki możliwości skonfigurowania tego modelu do pracy w trybie mikroborowym lub kapilarnym jest on znakomitym uzupełnieniem systemów pracujących w oparciu o techniki sprzężone wykorzystujące zaawansowane detektory o dużej czułości takiej jak detektory masowe oraz spektrometry ICP-MS.

Badania i ochrona środowiska

Kompaktowe chromatografy jonowe, zarówno zdolne do pracy w trybie ultrasprawnej chromatografii jonowej (HPIC Thermo Dionex Integrion), jak i aparaty Thermo Dionex Aquion pracujące z ciśnieniami poniżej 350 barów pozwalają na wykonywanie podstawowych analiz wód zgodnie z metodami zalecanymi przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, jak i jej europejskie odpowiedniki.

Warto wymienić tu amerykańskie metody EPA 300.1, EPA 317 i EPA 326 oraz europejskie normy EN ISO 12304-1, EN ISO 10304-4 oraz EN ISO 11206, które w większości przypadków wystarczają do oznaczenia podstawowych parametrów wody pod kątem obecności substancji jonowych.

Badania i ochrona środowiska

Oznaczanie chlorynów, chloranów i bromianów w wodzie pitnej na poziomie sub-ug/L

AN 178: Oznaczanie nadchlorynu w wodzie pitnej

AN 72886: Oznaczanie chlorynów, chloranów i bromianów w wodzie pitnej przy użyciu IC-MS

Technika ekstrakcji przyspieszonej (ASE) skraca do kilkunastu minut proces ekstrakcji próbek stałych i półstałych zwykle zajmujący godziny. W porównaniu z technikami tradycyjnymi (Soxhlet, ultradźwięki) ASE daje lepsze rezultaty w ułamku czasu wymaganego przez tradycyjne techniki ekstrakcyjne. Oprócz znacznego skrócenia czasu ASE oferuje znacznie niższy niż inne techniki koszt ekstrakcji, redukując zużycie rozpuszczalników o około 90%.
W ASE stosuje się te same wodne i organiczne rozpuszczalniki jak w tradycyjnych metodach ekstrakcji, jednak znacznie bardziej wydajnie, zatem zużycie rozpuszczalnika na próbkę jest znacznie mniejsze. Typowe zużycie rozpuszczalnika na ekstrakcję pojedynczej próbki w technice ASE wynosi od 5 do 150 ml.

Wykorzystanie techniki ASE do aplikacji środowiskowych opisują metody amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, z których warto wymienić metodę SW-846 3545A dotyczącą ekstrakcji pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz dioksyn i furanów.
Technika ASE spełnia również wymagania metod EPA dotyczących analitów nieorganicznych. Przykładem może być metoda SW-846 6860 dotycząca oznaczania nadchloranów w wodach, glebach i odpadach stałych za pomocą chromatografii jonowej sprzężonej z detektorem masowym (IC-MS lub IC-MS/MS).

Aplikacja do ekstrakcji związków PAH i PCB

Aplikacja do oznaczania związków perchlorowanych w glebie

Sprzęt i materiały do przygotowania próbek wody, gleby i ścieków przed analizą

  • Ekstraktory ASPEC: 241, 271, 271LV, 274L

W pełni automatyczne systemy do ekstrakcji SPE –  idealne do ekstrakcji pestycydów, hormonów, PFAS z dużych objętościowo próbek wody mogący przeprowadzić po kilka zautomatyzowanych, nienadzorowanych metod ekstrakcji.

Aplikacja do oznaczania herbicydów w wodzie pitnej

Aplikacja do ekstrakcji akrylamidu w wodach gruntowych

Kolumienki SPE do przygotowania próbek przed analizą

  • Azura GPC Clean up system

System AZURA® GPC Cleanup automatyzuje pracochłonne i czasochłonne zadania oczyszczania oparte na chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC).

Aplikacja do oczyszczania próbek gleby

  • Koncentratory próżniowe CentriVap

CentriVap  Refrigerated jest koncentratorem próżniowym do szybkiego odparowania rozpuszczalników z próbek o różnej objętości oraz dużej ilości prób również próbek wrażliwych termicznie.
Doskonale sprawdza się w laboratoriach prowadzących badania o profilu biologicznym, genetycznym, proteomicznym, chemicznym oraz farmaceutycznym.

  • Pipety automatyczne przeznaczone do pracy zarówno w laboratoriach chemicznych, jak i biologicznych.