§1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez A.G.A. Analytical Sp. z o. o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie ul. Dzierzby 17A, 02-836 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644932, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10 000 zł, NIP 9512414471, REGON 364612681, zwaną dalej „A.G.A. Analytical”.

 §2

Usługa Newsletter jest bezpłatna i polega na informowaniu Użytkownika tej usługi o wydarzeniach, konkursach, nowościach i promocjach firmy A.G.A. Analytical . Użytkownik udostępnia swój adres e-mail w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa powyżej.

§3

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.aga-analytical.com.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, zaakceptuje Regulamin a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do A.G.A. Analytical, oznacza akceptację Regulaminu oraz powoduje przyjęcie oferty złożonej przez A.G.A. Analytical, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Następnie A.G.A. Analytical na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny.

§4

A.G.A. Analytical informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§6

  1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
  2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy newsletter@aga-analytical.com.pl 

§7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 §8

  1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy newsletter@aga-analytical.com.pl
  2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez A.G.A. Analytical.
  3. A.G.A. Analytical rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.